atelier =  RAFVERJANS • artist • elfde novemberwal 27 – B-3700 Tongeren

office =   eNNe bvba • Beemdstraat 30 • 37230 Guigoven • BE 444 684 919  •  nadja.verjans@en-ne.eu  •  +32  494 36 86 88

Alle rechten voorbehouden. © RAF VERJANS  •  R II V ©
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.